Algemene voorwaarden BiM-shop

 

De BIM-shop is één van de handelsnamen van de BiM-werkwijze VOF, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder registratienummer 85164704 en is gevestigd op Kreekdijk 45, 4758 TM in Standdaarbuiten (NL).

Inhoudsopgave

 1. Geldigheid
 2. Sluiting van de overeenkomst
 3. Herroepingsrecht
 4. Gegevensbeheer
 5. Garantie
 6. Aanbiedingen
 7. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 8. Leverings- en verzendvoorwaarden
 9. Aansprakelijkheid voor gebreken
 10. Toepasselijk recht
 11. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Geldigheid

1.1 Deze algemene voorwaarden van BiM-shop zijn van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna ’klant’) met betrekking tot de door de BiM-shop in zijn onlineshop getoonde producten en/of diensten met de BiM-shop afsluit. Hierbij wordt het opnemen van eigen voorwaarden van de klant tegengesproken, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die overwegend buiten de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf vallen. Een ondernemer in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon of iedere personenvennootschap die een rechtshandeling verricht in het kader van zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf.

2) Sluiting van de overeenkomst

2.1 De in de onlineshop van de BiM-shop getoonde productomschrijvingen vormen geen bindend aanbod van de BiM-shop, maar dienen ertoe de klant uit te nodigen om een bindende overeenkomst aan te gaan.

2.2 De klant kan via het in de onlineshop van de BiM-shop geïntegreerde online bestelformulier een bestelling plaatsen. Hierbij gaat de klant, nadat hij de geselecteerde goederen en/of diensten in de virtuele winkelmand heeft gelegd en de digitale bestelprocedure heeft doorlopen, door het klikken op de knop ter afronding van de bestelling een bindende koopovereenkomst aan m.b.t. de goederen en/of diensten die zich in de winkelmand bevinden. De bestelling kan echter pas worden verzonden nadat de klant het hokje voor ’Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord’ heeft aangevinkt om de contractuele voorwaarden te accepteren.

2.3 De BiM-shop kan de bestelling van de klant binnen 5 dagen accepteren,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door de bestelde artikelen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de artikelen door de klant bepalend is, of
 • door de klant te vragen na levering van deze bestelling te betalen.

De BiM-shop stuurt de klant in elk geval een bevestiging van de bestelling toe met daarbij een toelichting over hoe de algemene voorwaarden via de functie ‘Afdrukken’ gedownload en afgedrukt kunnen worden.

Als er meerdere van voorgenoemde alternatieven zijn, dan komt de overeenkomst tot stand, wanneer een van voorgenoemde alternatieven het eerst aan de orde is. Als de BiM-shop de bestelling van de klant niet binnen de genoemde termijn accepteert, dan geldt dit als afwijzing van de overeenkomst, met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Wanneer de klant bij de bestelling een betaalmethode kiest, verstrekt hij door op de button ter afronding van de bestelling te klikken ook meteen een betaalopdracht aan zijn betalingsdienstaanbieder. Afwijkend van paragraaf 2.3 verklaart de BiM-shop in dit geval de bestelling van de klant te accepteren op het moment dat de klant op de button ter afronding van de bestelling klikt en de betaalopdracht verstrekt.

2.5 De termijn om de bestelling te accepteren begint op de dag na het plaatsen van de bestelling door de klant en eindigt aan het einde van de vijfde dag na het plaatsen van de bestelling.

2.6 Bij het plaatsen van een bestelling via het online bestelformulier van de BiM-shop wordt de inhoud van de overeenkomst door de BiM-shop opgeslagen. De klant ontvangt na het verzenden van zijn bestelling naast de overeenkomst de geldende algemene voorwaarden en klantinformatie in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail, fax of brief). Indien de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de online shop van de BiM-shop alvorens zijn bestelling te plaatsen, zullen de bestelgegevens gearchiveerd worden op de website van de BiM-shop en zullen ze gratis toegankelijk zijn voor de klant via zijn paswoord-beveiligde gebruikersaccount door het verstrekken van de relevante logingegevens.

2.7 Voordat de klant zijn bindende bestelling via het online bestelformulier van de BiM-shop verstuurt, kan de klant zijn ingevoerde gegevens met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties wijzigen. Bovendien zijn alle ingevoerde gegevens voor het versturen van de bindende bestelling nog eens in een bevestigingsvenster te zien, en kunnen deze ook daar met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties worden gecorrigeerd.

2.8 De BiM-shop staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.9 Voor het sluiten van de overeenkomst is uitsluitend een Nederlandstalige versie beschikbaar.

2.10 Het proces van bestellen en het contact vinden doorgaans plaats via e-mail en automatische bestelafwikkeling. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem doorgegeven e-mailadres correct is zodat de door de BiM-shop naar dit e-mailadres verzonden berichten ontvangen kunnen worden. De klant moet er in het bijzonder voor zorgen dat eventuele spamfilters geen berichten blokkeren die worden verzonden door de BiM-shop of door met de afwikkeling van de bestelling belaste derden.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in beginsel een recht op herroeping. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de consument het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan BIM-shop heeft teruggezonden, is de koop een feit. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij de BiM-shop. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt de BiM-shop er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant.

3.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken uit de webshop van de BiM-shop.

4) Gegevensbeheer

4.1 Indien de klant een bestelling plaatst bij de BiM-shop, dan worden deze gegevens opgenomen in het klantenbestand van BIM-shop. De BIM-shop houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacybeleid.
4.2 BIM-shop respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
4.3 BIM-shop maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

5) Garantie

5.1 De BIM-shop garandeert dat de door haar geleverde producten met uiterste zorg zijn vervaardigd en bij normaal gebruik, bij gebruik door kinderen altijd onder toezicht van een volwassenen en/of begeleider, een normale te verwachten levensduur hebben.
5.2 De BIM-shop is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
5.3 De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde bestelling verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan BIM-shop) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan BIM-shop. Terugzending van de bestelling dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
5.4 Indien klachten van de klant door BIM-shop gegrond worden bevonden, zal BIM-shop de geleverde bestelling kosteloos vervangen of het aankoopbedrag exclusief verzendkosten retourneren.
5.5 De BIM-shop is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel en/of begeleiders.
5.6 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de klant jegens BIM-shop in gebreke is; B) de klant de geleverde bestelling zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken. C) de geleverde bestelling aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van BIM-shop en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

6) Aanbiedingen

6.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt BIM-shop zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden BIM-shop slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
6.4 Aanbiedingen van BIM-shop gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
6.5 BIM-shop kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen
dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
6.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

7) Prijzen en betalingsvoorwaarden

7.1 De door de BiM-shop aangegeven prijzen zijn totaalprijzen, inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele afleverings- of verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijvingen afzonderlijk aangegeven.
7.2 De klant heeft verschillende betalingsmogelijkheden, die worden aangegeven in de onlineshop van de BiM-shop.
7.3 Wanneer de klant kiest voor vooruitbetaling dient het bedrag onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te worden voldaan.
7.4 Bij keuze voor de betalingsmethode iDEAL machtigt de klant zijn bank, die bij het iDEAL-betalingssysteem is aangesloten, om de betaalopdracht uit te voeren. Na de machtiging voor deze betaalopdracht wordt het factuurbedrag van de rekening van de klant afgeschreven en naar de rekening van de BiM-shop overgeschreven. De BiM-shop wordt onmiddellijk geïnformeerd over de geslaagde betaling.
7.5 Bij keuze voor de betalingsmethode Bankcontact machtigt de klant zijn bank, die bij het Bankcontact-betalingssysteem is aangesloten, om de betaalopdracht uit te voeren. Na de machtiging voor deze betaalopdracht wordt het factuurbedrag van de rekening van de klant afgeschreven en naar de rekening van de BiM-shop overgeschreven. De BiM-shop wordt onmiddellijk geïnformeerd over de geslaagde betaling.

8) Leverings- en verzendvoorwaarden

8.1 Voor zover niet iets anders is overeengekomen vindt de levering van artikelen plaats via verzending aan het door de klant aangegeven bezorgadres. Bepalend voor de afwikkeling van de transactie is het tijdens de bestelling aangegeven bezorgadres.

8.2 Bij goederen die door een expediteur worden geleverd, worden de goederen geleverd tot aan de openbare weg die zich het dichtst bij het leveradres bevindt, voor zover uit de verzendinformatie van de online-shop van de BiM-shop niet iets anders blijkt en voor zover niet iets anders is

8.3 Als de transportonderneming de verzonden bestelling terugstuurt naar de BiM-shop omdat aflevering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet geslaagde verzending. Dit geldt niet wanneer de klant geen verwijt treft ten aanzien van de mislukte bezorging of wanneer hij tijdelijk verhinderd was om de levering in ontvangst te nemen, tenzij de BiM-shop de levering binnen een redelijk geachte termijn heeft aangekondigd.

8.4 Wanneer de bestelling door de klant wordt afgehaald, stelt de BiM-shop de klant er eerst per e-mail van op de hoogte zijn bestelling afgehaald kunnen worden. Na ontvangst van deze e-mail kan de klant zijn bestelling volgens afspraak met de BiM-shop afhalen bij de vestiging van de BiM-shop. In dit geval worden er geen verzendkosten berekend.

9) Aansprakelijkheid voor gebreken

In het algemeen zijn de wettelijke regelingen betreffende de aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing en in bijzonder gelden de volgende bepalingen.

9.1 Voor klanten in de hoedanigheid van consument

 • De klant moet het gebrek aan het geleverde artikel binnen twee maanden na ontdekking van de schade melden aan de BiM-shop.
 • De verjaringstermijn voor klachten inzake gebreken bedraagt twee jaar vanaf het melden van het gebrek.

9.2 Afgezien van de contractuele vorderingen tot schadevergoeding op grond van de artikelen 9 en 10 van titel 1 in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bestaat er geen aansprakelijkheid van de BiM-shop jegens de koper met betrekking tot gevolgschade of letselschade op grond van gebreken met betrekking tot de veiligheid van het geleverde artikel (BW 6:186, BW 7:24). Dit geldt niet
– wanneer de BiM-shop het veiligheidsgebrek kende of behoorde te kennen;
– wanneer de BiM-shop de aanwezigheid van het gebrek heeft tegengesproken of;
– indien het gebrek door schade aan een andere zaak zoals bedoeld in BW 6:190 vermogensschade van minder dan 500,- euro heeft veroorzaakt.

10) Toepasselijk recht

10.1 Handelt de klant als consument zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft en niet het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, maar uitsluitend de jurisdictie met betrekking tot alle geschillen aangaande overeenkomsten die zich specifiek richt naar de woonplaats van de klant.
10.2 Handelt de klant als ondernemer zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de BiM-shop zijn hoofdkantoor heeft en niet het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, maar uitsluitend de jurisdictie met betrekking tot alle geschillen aangaande overeenkomsten die zich specifiek richt zich naar de plaats van het hoofdkantoor van de BiM-shop.

11) Alternatieve geschillenbeslechting

11.1 De Europese Commissie stelt op internet onder de volgende link een platform beschikbaar voor de online beslechting van geschillen: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen op grond van verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet, waarbij een consument betrokken is.

11.2 De BiM-shop is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.

 

  Wil jij je inschrijven voor de studiedag? Vul de onderstaande gegevens in en stuur dit naar ons.