Algemene voorwaarden BiM-cursus in Company

Algemene voorwaarden BiM-cursus in company

Deze voorwaarden hebben betrekking op de BiM-cursus van de BiM-werkwijze VOF, Kreekdijk 45, 4758 TM Standdaarbuiten, Nederland. Inschrijving Kamer van Koophandel Breda, nr.85164704.

Betalingscondities van de cursus:

  • Betalingen dienen voor dag 2 van de BiM-cursus te zijn voldaan.
  • Bij een te late betaling wordt 10% van het totale bedrag bij de factuur opgeteld.
  • De organisatie heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden, auteursrechten en reproductierechten betreffende het BiM-boek en de BiM-activiteitenkalenders 1 en 2.
  • Het is de organisatie niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Patrick Meuldijk, rechthebbende, om het BiM-boek, de BiM-activiteitenkalender 1 en 2 en het certificaat) te (laten) reproduceren en te (laten) gebruiken binnen of buiten de eigen organisatie, door andere organisaties of voor andere organisaties.

Annuleren cursus in company:

  • Bij een annulering door de organisatie tot 8 weken voor de startdatum van de cursus wordt 10% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
  • Bij een annulering door de organisatie tot 4 weken voor de startdatum van de cursus wordt 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
  • Bij een annulering door de organisatie binnen 2 weken voor de startdatum van de cursus wordt 75% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
  • Bij een annulering door de organisatie op de datum van cursusdag wordt 100% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.

Geheimhouding:

BiM-werkwijze behandelt uw gegevens als strikt vertrouwelijk en gebruikt uw gegevens slechts voor eigen communicatie. Daarnaast wordt alle informatie die een cursist verstrekt vooraf, tijdens of na deelname aan de training vertrouwelijk behandeld door de BiM-werkwijze, haar medewerkers en trainers.

Alle rechten voorbehouden aan de BiM-werkwijze:

Niets uit het lesmateriaal van de BiM-werkwijze, BiM-boek, BiM-activiteitenkalenders 1,2 en 3 mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de BiM-werkwijze. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de BiM-werkwijze te wenden.

Wij hanteren de voorwaarden in de privacyverklaring te vinden op onze website.

 

    Wil jij je inschrijven voor de studiedag? Vul de onderstaande gegevens in en stuur dit naar ons.